Arbetsgrupp: Foder

Foto: Mårten Svensson, Lantmännen

Arbetsgruppen tar ett helhetsperspektiv på foder där både soja och palmolja inkluderas och möjliggör aktiv dialog och kunskapsöverföring genom hela försörjningskedjan i Sverige. Arbetsgruppen undersöker användningen av soja och palmolja i svenskt foder till olika djurslag och tittar på konsekvenser av EUDR för svenskt foder.

Medlemmar som deltar i arbetsgruppen: AAK Sverige, Arla Sverige, Axfood, Foder & Spannmål, Fontana Foods, Scan Sverige, Kronfågel, Lantmännen, Svensk Fågel och Upphandlingsmyndigheten.

Arbetsgruppen startade i september 2022.

Arbetsgrupp: Kravställning och leverantörsuppföljning

Arbetsgruppen driver frågor om kravställning och uppföljning i leverantörskedjan. Fokuset är för närvarande på livsmedel där arbetsgruppen tar fram vägledning för leverantörskrav. Frågor som diskuteras är bland annat kravställning på indirekt soja från fodret i importerade animalier och soja för direkt konsumtion.

Medlemmar i arbetsgruppen har valt att tillsammans med övriga medlemmar som köper RTRS-krediter gå samman och köpa krediterna gemensamt. Krediterna bidrar till ökad efterfrågan av RTRS-certifierad soja och används för att täcka för både direkt och indirekt användning av soja som ännu inte är verifierad som hållbar, eller där ursprunget av sojan saknas i de produkter som medlemsföretaget är ansvarigt för.

Medlemmar som deltar i arbetsgruppen: Axfood, Coop Sverige, ICA Sverige, Menigo och Norvida.

Arbetsgruppen startade i maj 2023.

Arbetsgrupp: Avskogningsförordningen

Arbetsgruppen erbjuder medlemmarna ett forum för att skapa samsyn och ta fram vägledning kopplat till EU:s avskogningsförordning (EUDR). Frågor som diskuteras är bland annat tolkning och implementering av EUDR. En gapanalys har tagits fram för att undersöka hur certifieringar kan stödja företagen i att samla in EUDR-relevant information för sina riskbedömningar.

Medlemmar som deltar i arbetsgruppen: AAK Sverige, Axfood, ICA Sverige, Kronfågel, Lantmännen, Livsmedelsindustrierna, Martin & Servera, Menigo och WWF Sverige.

Arbetsgruppen startade i december 2023.

Projekt i produktionsland

Enligt plattformens färdplaner ska medlemmarna engagera sig i projekt som stödjer lokal utveckling i produktionsländer.

I dagsläget är plattformen stödjande medlem till ett projekt för småskaliga oljepalmsproducenter i Indonesien som koordineras av det tyska forumet för hållbar palmolja (FONAP). Projektet genomförs i provinsen Jambi på Sumatra i Indonesien och bidrar konkret till att stödja småskaliga producenter som riskerar att drabbas negativt av avskogningsförordningen.

Projektets syfte:

  1. Stärka småbrukarnas engagemang i skogsförvaltning.
  2. Stödja kvinnor genom odling och försäljning av plantor.
  3. Skala upp bevarandet av floden för att minimera exploateringen av strandområdet.
  4. Skala upp hållbar palmolja och regenerativt jordbruk.
  5. Utveckla ett ramverk för uppföljning och utvärdering genom datainsamling och profilering av småskaliga jordbrukare.
Foto: Yayasan, FORTASBI Indonesia